Regulamin wynajmu samochodów

 Carrera Cars Team

§1

Postanowienia ogólne

1.      Regulamin wraz z „Protokołem zdawczo-odbiorczym” (dotyczy „Wynajmu na co dzień”) stanowi integralną część umów najmu zawieranych w ramach działalności wynajmu samochodów prowadzonej przez Carrera Cars Team s.c. i jest uzupełnieniem tych że umów.

2.      Wynajmujący: Carrera Cars Team s.c.  Dariusz i Wioleta Krupa z siedzibą w Puszczykowie, ul. Gołębia 4D, kod pocztowy 62-040.

3.      „Jazda Prezentowa” – wynajem samochodu wraz z instruktorem sprawującym nadzór nad kierowcą w czasie jazdy na obiektach wyścigowych,

4.      „Jazda Miejska” – wynajem samochodu wraz z instruktorem sprawującym nadzór nad kierowcą w czasie jazdy na drogach publicznych zgodnie z przepisami ruchu drogowego,

5.      „Wynajem na co dzień” - wynajem samochodu do użytkowania go na drogach publicznych zgodnie z przepisami ruchu drogowego, bez obecności instruktora.

6.      Najemcą samochodu osobowego może być :

a)     Osoba fizyczna:

1.       „Wynajem na co dzień”: Osoba fizyczna, w wieku co najmniej 27 lat, posiadająca w chwili podpisywania umowy ważne na terytorium Polski prawo jazdy kat. B minimum 5 lat pod warunkiem zapłaty kaucji zwrotnej w wysokości 5.000zł

2.      „Jazda Prezentowa” oraz „Jazda Miejska”: Osoba fizyczna posiadająca ważne prawo jazdy kat. B 

b)     Podmiot posiadający osobowość prawną, reprezentowany przez osobę wskazaną w punkcie a.

7.      Wszelkie ewentualne spory wynikłe na tle zawartej umowy najmu będą rozstrzygane według prawa polskiego przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

§ 2

Rezerwacja samochodu

 

1.      Wynajmujący w usłudze „Wynajem na co dzień” przewiduje możliwość wcześniejszej rezerwacji samochodu, która to rezerwacja może być dokonana poprzez Internet na podstawie karty zgłoszeniowej.

2.      Dla skutecznego dokonania rezerwacji Najemca zobowiązany jest uiścić 300 zł tytułem opłaty rezerwacyjnej. Opłata ta zaliczana jest na poczet wynajmu.

3.      Rezerwacja „Jazdy Prezentowej” lub „Jazdy Miejskiej”  polega na rezerwacji usługi poprzez stronę http://www.carreracarsteam.pl lub poprzez wiadomość email wysłaną na adres: biuro@carreracarsteam.pl.

§ 3

Płatności i kaucja

1.      Płatność może być dokonana przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego, gotówką albo kartą kredytową na miejscu realizacji usługi lub poprzez opłacenie Vouchera u partnera Wynajmującego.

2.     W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego Najemca zobowiązany jest do dokonania przelewu zgodnie z warunkami zapłaty określonymi w umowie, Cenniku oraz niniejszym Regulaminie. Płatności przelewem na rzecz Wynajmującego należy dokonywać na następujący rachunek bankowy prowadzony w PKO BP S.A. o numerze: 93 1020 4027 0000 1002 0972 2812. Za skuteczne dokonanie płatności na rachunek bankowy uważa się moment wpływu środków na rachunek bankowy Wynajmującego.

3.     W momencie dokonania rezerwacji „Wynajmu na co dzień” Najemca zobowiązany jest dokonać wpłaty 300 zł, a najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem najmu – pozostałej kwoty.

4.     Opłata za najem obejmuje cykl 12-godzinny w przypadku pierwszego dnia najmu i cykl 24-godzinny w kolejnych dniach najmu. Zwłoka w zwrocie pojazdu ponad 1h powoduje naliczenie opłaty za kolejną dobę oraz opłaty dodatkowej zgodnie z zapisami § 8.

5.     Opłata za najem jest pobierana z góry za cały okres najmu według Cennika.

6.     Przed rozpoczęciem najmu samochodu w usłudze „Wynajmu na co dzień”  Wynajmujący pobiera kaucję zwrotną od Najemcy w kwocie 5000 zł.

7.     Kaucja jest płatna przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego lub gotówką najpóźniej jeden dzień przed datą rozpoczęcia wynajmu, przy czym za zapłatę uznaje się uznanie/zaksięgowanie wpłaty na rachunku Wynajmującego.

8.     Kaucja jest zwracana na rachunek bankowy Najemcy w terminie 2 dni od zakończenia okresu najmu. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do potrącenia z kaucji wszelkich nie uiszczonych, należnych opłat, kosztów naprawy samochodu, a także w dalszej kolejności kosztów zobowiązań Najemcy wobec osób trzecich powstałych w wyniku użytkowania wynajętych samochodów.

9.     Wynajmujący ma prawo zażądać od Najemcy dodatkowego zabezpieczenia w postaci weksla.

10. Faktura jest wystawiana przez Wynajmującego i dostarczana Najemcy w dniu zakończenia najmu.

11.  W przypadku rezygnacji przez Najemcę z usługi „Wynajmu na co dzień”  , Wynajmujący pobiera opłatę w kwocie 300 PLN gdy rezygnacja nastąpi w okresie do 7 dni przed datą najmu, 50% kwoty wynajmu w przypadku gdy rezygnacja nastąpi w okresie do 3 dni przed datą najmu oraz 80% kwoty wynajmu w przypadku gdy rezygnacja nastąpi w okresie do 1 dnia przed datą najmu - najmu. Nie odebranie samochodu przez Najemcę w ustalonym terminie oznacza odstąpienie od umowy z winy Najemcy. Uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi.

12.  W uzasadnionych sytuacjach możliwa jest zmiana terminu wynajmu na dowolny ustalony w bieżącym roku kalendarzowym bez pobierania dodatkowej opłaty.

13.  Odwołanie lub przełożenie zarezerwowanego terminu „Jazdy Prezentowej” lub „Jazdy Miejskiej” możliwe jest z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem. Termin realizacji ustalony i potwierdzony w odstępie czasowym poniżej 7 dni od daty realizacji nie może zostać odwołany – usługę uznaje się za zrealizowaną.

 

§ 4

Obowiązki i uprawnienia Wynajmującego

 

1.      Wynajmujący zobowiązany jest dostarczyć samochód określony w umowie co do marki i modelu oraz specyfikacji we wskazanym miejscu i czasie.

2.      Wynajmujący ma prawo odstąpić od umowy bez odszkodowania z przyczyn nie leżących po stronie Wynajmującego takich jak awaria samochodu, konieczność dokonania napraw, ekstremalne warunki atmosferyczne, itp. W takim przypadku uzgodniony zostanie nowy termin wynajmu, a w sytuacji kiedy nowy termin nie będzie mógł być uzgodniony wszelkie wpłacone kwoty przez Najemcę zostaną mu niezwłocznie zwrócone na rachunek bankowy. Wynajmujący zwolniony jest od jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Najemcy.

3.      Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody i zdarzenia wynikłe w trakcie użytkowania samochodu, w szczególności mowa tu o pogorszeniu stanu zdrowia, utracie życia, szkodach o charakterze materialnym i nie materialnym.

 

§ 5

Obowiązki i uprawnienia Najemcy w usłudze „Wynajmu na co dzień” 

1.      Odbioru samochodu może dokonać tylko Najemca osobiście.

2.      Najemca jest zobowiązany do przesłania kserokopii / skanu w postaci cyfrowej lub przedstawienia najpóźniej w momencie wydania samochodu:

·        ważnego prawa jazdy kat. B

·        dowodu osobistego w przypadku obywatela Polski lub paszportu w przypadku obcokrajowca

·        aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS w przypadku spółek prawa handlowego, o ile Najemcą lub płatnikiem jest taka spółka.

3.      W czasie użytkowania pojazdu Najemca zobowiązany jest do:

a.     Posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC, zaświadczenie o wynajęciu samochodu);

b.     Przestrzegania obowiązujących przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego;

c.      Zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie samochodu oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych, staranne zabezpieczenie poza pojazdem dokumentów oraz kluczyków);

d.     Stosowania w samochodach rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej pojazdu;

e.     Dostosowania prędkości do panujących warunków drogowych – stanu nawierzchni, pogody itp.;

f.        Utrzymywania samochodu w należytej czystości;

g.     Zwrotu pojazdu w stanie nie pogorszonym w miejscu i czasie wskazanym w umowie. 

4.      W trakcie użytkowania samochodu zabrania się:

a.     Przekraczania samochodem granic RP bez pisemnej zgody Wynajmującego;

b.     Palenia tytoniu w samochodzie;

c.      Dokonywania w wynajętym samochodzie przeróbek czy innych zmian sprzecznych z jego właściwościami i przeznaczeniem;

d.     Używania samochodu w wyścigach, rajdach, zawodach -  nie dotyczy wynajmu „na tor” w ramach Akademii Sportowej Jazdy Porsche, Tor Poznań Track Day lub innych objętych umową z Carrera Cars Team;

e.      Używania samochodu poza drogami publicznymi i na torach wyścigowych

f.        Najemca zobowiązany jest do zwrotu pojazdu z taką ilością paliwa, jaką otrzymał przy odbiorze.

 

5.      Za ewentualne braki paliwa uzupełnione przez Wynajmującego, Najemca uiszcza opłatę zgodnie z zapisami § 8.

6.      Najemca zobowiązany jest do parkowania samochodu na strzeżonym miejscu postojowym. Samochody z miękkim dachem muszą być ponadto przetrzymywane w okresie nocnym w miejscu zadaszonym.

7.      Najemca zobowiązany jest do przestrzegania limitu przebiegu dla danego samochodu określonego w Cenniku. Przekroczenie limitu powoduje naliczenie opłaty dodatkowej zgodnie z zapisami § 8.

8.      Najemca ponosi całkowitą odpowiedzialności za wszelkie szkody i zdarzenia wynikłe w trakcie użytkowania samochodu, w szczególności mowa tu o pogorszeniu stanu zdrowia, utracie życia, szkodach o charakterze materialnym i nie materialnym również w stosunku do osób trzecich.